ÅRSSTÄMMA KARO BIO

Vid Karo Bio ABs årsstämma tisdagen den 12 juni 2012 beslutades följande.

Utdelning
Utdelning skall ej utgå för räkenskapsåret 2011.
Styrelse
Per Bengtsson, omval
Christer Fåhraeus, omval
Per Anders Johansson, nyval
Anders Waas, omval
Göran Wessman, omval
Årsstämman valde Göran Wessman till ordförande för styrelsen.
Revisorer
PricewaterhouseCoopers AB är valda som revisorer för tiden intill slutet av årsstämman 2013.
Valberedning
Årsstämman beslutade att de fem största aktieägarna, som inte är representerade i styrelsen, skall utse var sin representant som skall vara ledamöter av valberedningen inför årsstämman 2013. Styrelsens ordförande skall vara sammankallande i densamma. Representanterna skall utses och offentliggöras senast sex månader före årsstämman 2013.
Riktlinjer för ersättning till ledande befattningshavare
Årsstämman beslutade i enlighet med styrelsens förslag om riktlinjer för ersättning till ledande befattningshavare.

Bemyndigande för styrelsen att emittera aktier
Avseende punkt 20 på dagordningen, bemyndigande för styrelsen att emittera aktier, beslutade årsstämman i enlighet med det i förväg presenterade förslaget. Årsstämman bemyndigade styrelsen att, vid ett eller flera tillfällen före nästa årsstämma, med avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt, besluta om nyemission av aktier med rätt till teckning för Azimuth Opportunity Ltd. Emissioner ska kunna ske mot kontant betalning eller kvittning. Antalet aktier som ska kunna ges ut med stöd av bemyndigandet ska inte vara begränsat på annat sätt än vad som följer av vid var tid gällande bolagsordnings gränser för antalet aktier och aktiekapital. Skälet till avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt ska vara att utnyttja den facilitet som Bolaget har avtalat med Azimuth Opportunity Ltd. om. Teckningskursen ska bestämmas i enlighet med vad som anges i nämna avtal.

För ytterligare information, vänligen kontakta:
Per Bengtsson, VD, mobil 0734-474 128 eller via per.bengtsson@karobio.se

Om Karo Bio
Karo Bio är ett läkemedelsbolag som utvecklar innovativa läkemedel för viktiga medicinska behov. Företaget driver ett antal läkemedelsutvecklingsprojekt inom indikationsområdena neuropsykiatri, inflammatoriska tillstånd, autoimmuna sjukdomar, cancer och kvinnohälsa. Ett fundament för verksamheten är det unika kunnandet om nukleära receptorer som målprotein för läkemedel och de därtill knutna verkningsmekanismerna. Karo Bio bedriver sin verksamhet i Huddinge, med cirka 45 anställda och är noterat på NASDAQ OMX Stockholm (Reuters: KARO.ST).

Informationen är sådan som Karo Bio är skyldigt att offentliggöra enligt lagen om värdepappersmarknaden och/eller lagen om handel med finansiella instrument. Informationen lämnades för offentliggörande den 13 juni 2012, klockan 08:30.

Detta pressmeddelande finns även tillgängligt på www.karobio.se och www.newsroom.cision.com
 
2012-06-13
40,94 KB