Årsstämma 8 maj 2014

Årsstämma i Karo Bio AB (publ) äger rum torsdagen den 8 maj 2014 kl. 16.00 i Hörsalen, Novum Forskningspark (plan 4 - hiss E), Hälsovägen 7, Huddinge.

Deltagande
Rätt att delta i årsstämman har aktieägare, som dels är införd i den av Euroclear Sweden AB förda aktieboken fredagen den 2 maj 2014, dels senast fredagen den 2 maj 2014 gärna senast kl. 16.00 anmäler sitt deltagande till Karo Bio.

Anmälan om deltagande i stämman ska ske skriftligen med namn, person-/organisationsnummer, adress, e-postadress och telefonnummer till adress Karo Bio AB, att: Susanne Thylin Westlund, Novum, 141 57 Huddinge,
eller telefax till 08-774 82 61,
e-post till susanne.thylin-westlund@karobio.se.

Aktieägare som har sina aktier förvaltarregistrerade genom banks notariatavdelning eller annan förvaltare måste, för att äga rätt att delta i stämman, tillfälligt registrera aktierna i eget namn. Sådan registrering måste vara verkställd senast fredagen den 2 maj, vilket innebär att aktieägare måste meddela förvaltaren i god tid före detta datum.


Protokoll

 

Handlingar till bolagsstämman

 Tidigare stämmor