Årsstämma 29 april, 2015

Aktieägarna i Karo Bio AB (publ) kallas härmed till årsstämma onsdagen den 29 april 2015 kl. 16.00 i Hörsalen, Novum Forskningspark (plan 4 – hiss E), Hälsovägen 7, Huddinge.

Rätt till deltagande
Rätt att delta i årsstämman har den som dels upptagits som aktieägare i den av Euroclear Sweden AB förda aktieboken avseende förhållandena den 23 april 2015, dels senast den 23 april 2015, gärna före kl. 16.00, till bolaget anmäler sin avsikt att delta i årsstämman.

Aktieägare som låtit förvaltarregistrera sina aktier måste tillfälligt inregistrera aktierna i eget namn hos Euroclear Sweden AB för att få delta i stämman. Sådan registrering måste vara verkställd senast den 23 april 2015 och bör begäras i god tid före denna dag hos den som förvaltar aktierna.

Anmälan om deltagande
Anmälan om deltagande till stämman ska ske skriftligen under adress Karo Bio AB, att: Henrik Palm, Novum, 141 57 Huddinge eller per e-post till henrik.palm@karobio.se.

Vid anmälan ska anges namn, person- eller org.nr, telefonnummer dagtid samt antal aktier. I förekommande fall ska även antal biträden (högst två) anges. Om aktieägare avser låta sig företrädas av ombud bör fullmakt och övriga behörighetshandlingar biläggas anmälan. Behörighetshandlingar i original ska kunna uppvisas vid stämman. Fullmaktsformulär finns tillgängligt hos bolaget och på bolagets hemsida samt sänds på begäran till aktieägare som uppger sin postadress.

 

Handlingar till bolagsstämmanTidigare stämmor