Extra bolagsstämma 7 augusti, 2015

Aktieägarna i Karo Bio AB (publ) kallas härmed till extra bolagsstämma fredagen den 7 augusti 2015 kl. 15.00 i Karo Bios lokaler, Novum Forskningspark (plan 8 hiss E), Hälsovägen 7 i Huddinge.

Rätt till deltagande
Rätt att delta i extra bolagsstämman har den som dels upptagits som aktieägare i den av Euroclear Sweden AB förda aktieboken avseende förhållandena lördagen den 1 augusti 2015, dels senast måndagen den 3 augusti 2015 kl. 16.00 till bolaget anmäler sin avsikt att delta i bolagsstämman. (Notera att då avstämningsdagen är en lördag måste aktieägaren vara införd i aktieboken fredagen 31 juli 2015)

Aktieägare som låtit förvaltarregistrera sina aktier måste tillfälligt inregistrera aktierna i eget namn hos Euroclear Sweden för att få delta i stämman. Sådan registrering måste vara verkställd senast fredagen den 31 juli 2015 och bör begäras i god tid före denna dag hos den som förvaltar aktierna.


Anmälan om deltagande
Anmälan om deltagande till stämman ska ske skriftligen under adress Karo Bio AB, att: Henrik Palm, Novum, 141 57 Huddinge eller per e-post till henrik.palm@karobio.se. Vid anmälan ska anges namn, person- eller org. nr, telefonnummer dagtid samt antal aktier. I förekommande fall ska även antal biträden (högst två) anges. Om aktieägare avser låta sig företrädas av ombud bör fullmakt och övriga behörighetshandlingar biläggas anmälan. Behörighetshandlingar i original ska kunna uppvisas vid stämman. Fullmaktsformulär finns tillgängligt hos bolaget och på bolagets hemsida och sänds på begäran till aktieägare som uppger sin postadress.

 

Handlingar till bolagsstämman


Tidigare stämmor